Кауза на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е чистата енергия. Ние сме за енергията от възобновяеми източници и против замърсяващите ТЕЦ и АЕЦ. Наша кауза е рециклирането и повторното използване на ресурсите, често наричани у нас отпадъци. Против сме изграждането на инсенератори и изгарянето на отпадъци.