Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Предложението на Антон: Парк „Лист по лист“

Да бъде изграден нов парк „Лист по лист“ в кв. „Чайка“. Това е вторият проект от инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на Ecovarna.info.

Местонахождение на обществената територия: Мястото се намира в кв. „Чайка“, под кръстовището на бул. „Левски“ с бул. „Осми приморски полк“ – между тенис кортовете, МГ „Д-р Петър Берон“ и Пета езикова гимназия. maps: @43.2171124,27.9374291,152m

Състояние в момента: Паркът представлява необлагороден терен, върху който са разположени множество преместваеми обекти. Има и заградени частни имоти с изоставени безстопанствени и опасни стари сгради. Коли са паркирани между дърветата. В ниската част на терена застрояването е по-гъсто, има и частен паркинг. На цялата територия са поместени две спортни игрища и детска площадка/паркинг. Инфраструктурата е компрометирана – алеите за изпочупени, пейки и беседки – липсват. За сметка на това има недействаща обществена тоалетна и фургони.

Проекто-идея: Територията да се облагороди и да се превърне в красив и модерен парк. Проектът предвижда обграждане на имота с нова иглолистна растителност и ниски храсти, прокарване на нови достъпни алеи, свързващи вътрекварталните пространства от двете му страни. Да се изградят нови детски площадки и най-вече нова дървесна растителност във вътрешното пространство. Игрищата могат да се преместят в южната част на обекта – във вътрешността му.

Да се премахнат преместваемите обекти –фургони и тоалетни, както и безстопанствените, рушащи се сгради.
Капацитетът на паркинга в ниската част да се увеличи, а защо не и да се превърне в подземен такъв (с още зеленина над него). Сградите в южната част са в сравнително добро състояние и функциониращи; някои подлежат на ремонт.

Визуализация на настоящото състояние и на различни проекти, които са правени за терена.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото, снимка от Гугъл карти и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в кауза „Устройване на градски територии“ на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

Постъпилите до момента проекти може да видите тук.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Предложението на Антон: Островен парк в кв. „Чайка“

Да бъде изграден парк върху разделителния остров на бул. „Ал. Стамболийски“ в кв. „Чайка“. Това е първият проект от инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на Ecovarna.info.

Местонахождение на обществената територия: островната част между двете платна на бул. „Ал. Стамболийски“ в кв. „Чайка“, между пазара и подлеза към стадион „Варна“.

Състояние в момента: Районът е в окаяно състояние. Не е функционален. Превърнат е в паркинг. Настилката е компрометирана. Малкото пейки са изпочупени, а растителността – неподдържана. Инфраструктурата не е осъвременявана, откакто е построена. Оставена е на произвола на съдбата.

Проекто-идея: Отделяне на вътрешното пространство (разделителния остров на булеварда) от съществуващата инфраструктура и обособяването му в парк. Да се изгради зелена алея, като естествено продължение на  Морската градина навътре в квартал „Чайка“. Идеята е разделителният остров да се превърне в достъпно място за отдих и забавление на хората.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото, снимка от Гугъл карти и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в кауза „Устройване на градски територии“ на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

Постъпилите до момента проекти може да видите тук.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектирай „Как изглежда ЕкоВарна“!

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) предизвиква варненци да мислят положително в трудната ситуация на извънредно положение. Нека си представим как искаме да изглежда любимото ни място за разходки, градинката пред блока, нашата улица. Нарисувайте, скицирайте, опишете „Как изглежда ЕкоВарна“!

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“, чиято цел е да насърчи създаването на по-добър градски дизайн чрез използването на различни творческите модели от местните общности.

Конкурсът „Как изглежда ЕкоВарна“  с проекти за вашето любимо място, вашата улица или междублоково пространство ще продължи, докато бъдат събрани минимум 12 предложения. Те трябва да отговарят на следните условия:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

– да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия,  сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние, снимка от Гугъл карти, и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

– да са изпратени на ел. поща: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите ще бъдат публикувани на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна, като се потърсят възможности за превръщането на най-добрите в архитектурни проекти. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени официално в изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

Инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“ се реализира чрез Центъра за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи, който беше открит в началото на тази година на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна.  Чрез инициативата ОЦОСУР подава ръка на варненеца Антон Богдев, инженер – проектант по професия, който се обърна към Центъра с предложения за преустройване на определени градски територии чрез изграждане на зелена инфраструктура. Част от тях са и първите проекто-предложения в инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ – изграждане на парк на разделителния остров на бул. „Ал. Стамболийски“ и парк „Лист по лист“ в кв. „Чайка“. И двата проекта са в кв. „Чайка“.

„Активни за устройване на обществени пространства“ се организира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Поповчани спряха строеж на завод за боклук. Отпадъците им идват към Варна?

Кметът на Попово Людмил Веселинов беше принуден от жителите на общината да обещае публично, че ще спре процедурата за изграждане на предприятие за изгаряне на отпадъци край града. Това стана по време на обществено обсъждане късно снощи, на което експерти трябваше да разяснят технологията и да убедят хората в безопасността й. До експертните изказвания обаче не се стигна. Поповчани не пожелаха да ги чуят, разказаха за ecovarna.info присъствали на обсъждането.

Недоволството ескалира още в началото след изказване на един от шефовете на общински дирекции, че не е необходима оценка за въздействие върху околната среда на проекта. „Не сме там тук да слушаме платените експерти, а да кажем че не искаме да се строи завод за изгаряне на отпадъци в общината“, заявяват хората.

По късно през деня на Фейсбук страницата на община Попово излезе информация, че общинската администрация е получила отказ отпадъците на поповчани да бъдат приемани на депа в близките градове. Единствената алтернатива е депото в Белослав (област Варна), но този вариант ще повиши изключително много такса смет, както и други разходи за управлението на отпадъците, предупреждават от общината.

„Вариантът с изграждане на депо на територията на нашата община би бил временно решение на въпроса, тъй като то също ще бъде с определен капацитет и след време проблемът за справяне с отпадъците отново ще бъде на дневен ред“, заявява от Фейсбук Людмил Веселинов.

Кметът на Попово оставал зад позицията си за изграждане на такъв тип инсталация за изгаряне на отпадъци, макар и на друго място. Общинската администрация обаче не споменава нищо за съвременни методи за справяне с боклука и концепцията за нулев отпадък, част от която е разделното събиране на сметта.

За да стане факт спирането на процедурата за завода за изгаряне в Попово, е необходимо Общинският съвет да отмени решението си от декември м.г., с което е дал зелена светлина на инвестиционното намерение на „Еко инвест север“. Дали това ще стане факт или ще бъде приспана гражданската бдителност с обещания, предстои да разберем.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Създават екологична дирекция в Община Варна

Нова дирекция „Екология и опазване на околната среда“ ще заработи в Община Варна от март тази година. Създаването й беше гласувано на сесия на Общинския съвет тази седмица. Тя ще обедини всички дейности, свързани със сметосъбиране, сметоизвозване, чистота на въздуха, опазване на водите, включително управлението на минералните източници. Обосновката за увеличаване на административния апарат е „по-добро управление на процесите, свързани с опазването на околната среда, и най-вече за постигане на по-голям контрол“.

Общинските съветници приеха и бюджета за чистотата на Варна за 2020 г. Той ще е в размер на 40,5 млн. лева, с 3,3 млн. лева повече спрямо средствата за 2019 г. Без увеличение на такса смет са планирани от налога да влязат с 1 млн. лв. повече от миналогодишната сума или общо 29 млн. лв. По-високите приходи се планират най-вече от влезлите в експлоатация нови жилищни сгради, строителството на които бележи бум тази година.

Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. За тази дейност са предвидени 16,3 млн. лева. Повече от половината от тях – 9,3 млн. лева ще ни струва сепарирането на боклука в завода в с. Езерово. Близо толкова струва на варненци и сметосъбирането и сметоизвозване. През тази година е предвидено да започне изграждане на джобове за контейнери по улиците за около 394 000 лв. Други 72 000 лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване.

В тазгодишния бюджет са заделени също средства за изграждане на втора и трета клетка към депото за битови отпадъци. За почистване и поддържане на чистотата на обществените места са предвидени 14,6 млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Да спасим парка тази неделя във Варна!

„Да спасим парка!“. Това е призивът на първата гражданска акция срещу презастрояването във Варна за 2020 г. Тя ще се проведе тази неделя – 26 януари, от 11 ч. под пилоните със знамената в основата на парка, под Паметника на Бризовете.

„Това е поредният строеж, който унищожава един от най-старите паркове във Варна. Поредно унищожение на дървета и зеленина“, роптаят гражданите в социалните мрежи, където се заражда инициативата. „Докога? Още колко може да се застрои Варна? Колко високо, колко плътно, колко гъсто? Кой разрешава това?!“, са въпросите които задават организаторите на събитието – Милен Славов и Фейсбук групата „Варна може да защити Морската си градина“.

Инициаторите призовават всички, които не искат Варна все повече да се задръства, бетонира, обезлесява и обезобразява, да се присъединят към гражданската акция в неделя. „ЗА ДА ОСТАНЕ ПАРК, който е любимо място за отдих и спорт на много варненци, а не поредното бетонно гето!“.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ВАС: Движението на коли в Морската – разрешено

Върховният административен съд отмени забраната за движение на коли в Морската градина на Варна. Това стана с Определение №16151І27.11. 2019 г., в което се нарежда „да се прекратят безусловно действията на кмета на Община Варна и на служители при звено „Общинска полиция” – Варна, изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци „В2“ и „Т17” в началото на пътя от бул. „Княз Борис I“, при КПП „Делфинариум“. Съдът забрани също действията на служители на звено „Общинска полиция” – Варна „по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение на МПС на територията на местност „Салтанат”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Достъпът на автомобили до местност „Салтанат“ в Приморски парк беше забранен през септември. Това стана с издаването на заповед на кмета на Община Варна, която не е влязла в сила, тъй като е само проект. И все още стои като такъв на сайта на Община Варна. За да влезе в действие, е необходимо да се актуализира Генералният план за организация на движението във Варна. Решение за това има взето от Общинския съвет. Необходимо е обаче да се възложи изработката на проект за актуализация на плана.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Варненец издейства засаждането на 30 дървета

След близо две години преговори с кметството на район „Младост“ варненецът Димитър Димитров успява да получи разрешение за засаждането на 25-30 многогодишни дръвчета във Варна. Залесяването ще се проведе този уикенд. Отреденото място е в кв. „Възраждане“, между ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и блок 37. За акцията Димитър набира 20-ина доброволци.

Решението на 27-годишния мъж да дари и засади дървета във Варна взема още в началото на миналата година. През пролетта на 2018 г. подава молба-заявление в районното кметство за засаждане на 100 броя дългогодишни дървета. В документа желае да му бъде посочено мястото и вида дървета, които да закупи и засади. „Район „Младост“ е огромен, с все още доста зелени площи“, казва Димитър. Затова смята, че молбата му ще бъде бързо удовлетворена. Изненадата му е голяма, когато разбира по време  на среща със специалисти-озеленители на района, че места за озеленяване не просто няма в момента, а и няма предвидени такива. Разрешават му да засади няколко дръвчета до детска площадка в района.

Димитър обаче не се отказва от идеята си. „Пролетта на 2019 с мои приятели учредихме Инициативен комитет „Младост“. От името на комитета подадох същата молба-заявление с ясно посочени десетки декари, където според кадастъра е общинска собственост и може да се озелени“, разказва мъжът. Дали защото годината е изборна или поради други причини, Димитър успява този път да договори засаждането на 25 дръвчета.

Димитър Димитров и съпругата му са счетоводители. Имат счетоводна кантора във Варна. „Колкото и нескромно да звучи, клиентите ни са много доволни. Това се отразява на годишния ни баланс. Решихме да споделим успеха си с всички, като дарим.“ Така младият варненец мотивира желанието си да организира акцията по залесяване. Надяваме се примерът му да е заразителен!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Призив за местен референдум за презастрояването във Варна

Призив за провеждане на местен референдум отправиха граждански организации към новите общински съветници във Варна. Документът беше официално внесен в деловодството на Общинския съвет. Това стана в деня, в който кметът Иван Портних и 51 общински съветници в местния парламент положиха клетва за нов мандат. Настоява се темата на допитването да бъде мащабното презастрояване на Варна. „През последните години бяха унищожени десетки зелени площи, градинки и свободни пространства. Стари и красиви сгради бяха съборени и на тяхно място се появиха огромни здания, които задушават града ни. Няма квартал на Варна, който да не е обезобразен от повсеместно и хаотично застрояване“, се казва в призива на гражданите. Посочват се и последиците от презастрояването за варненци – „влоши се качеството им на живот, обeзценяват се имотите им, въздухът става все по-мръсен, а трафикът – все по-натоварен“.

Според наскоро изнесена статистика, миналото тримесечие е поставен нов рекорд в издадените строителни разрешения от Община Варна. Това означава, че презастрояването ще става още по-силно и повсеместно. С право у много варненци се надига недоволство и гняв, пише в разпространената позиция до местната власт.

Новите общински съветници се призовават:

– Да упражнят дадените им от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, правомощия. Да предложат произвеждане на местен референдум, свързан с планираното презастрояване на Варна;

– Да бъдат запазени завършените квартали, а създаваните нови да се застрояват след изграждането на необходимата инфраструктура;

– Да бъде запазена зелената система на Варна и да се прекрати порочната практика за обезщетяване с общинска земя на собствениците на терени;

– Да бъде извършена ревизия на Общия устройствен план на Варна в посока занижаване на параметрите на застрояване.

Представителите на неправителствени организации предлагат създаване на граждански борд, който да формулира въпросите за референдума и да съдейства за провеждането му.

Позицията за провеждане на местен референдум беше разпространена в зала „Пленарна“ при откриването на първото тържествено заседание на Общинския съвет.

Планират два подводни рифа в Св. св. Константин и Елена

Два подводни рифа са предвидени за изграждане в курорта Св. св. Константин и Елена. Те са част от подробния устройствен план за дострояване на буна „Минерален басейн“ в комплекса. Планът беше одобрен днес на заседание на Общински съвет – Варна. Решението се отнася за обект „Морска част за дострояване на буна, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в курорта.

В плана е предвидено изграждане на подводна част, чиято височина трябва да позволява навлизане само на плавателни съдове с малко газене – ветроходни и рибарски лодки. „Според предварителните симулационни модели реализацията на проекта ще позволи натрупването на допълнителна плажна ивица и образуването на нова плажна част“, коментира главният архитект на Варна Виктор Бузев. Участъкът, в който ще се реализира проекта заема крайбрежна брегова ивица с дължина около 660 м. и ширина – 250 м., като в най-широката си част навлиза в морето на широчина 206 м. Първият етап на изпълнение на буната обхваща нейната централна част с обща дължина 117, 6 м. Към момента на буната е изграден заустващ канал, който отвежда повърхностни води от минаващото в близост дере.

Дострояването е необходимо заради установени компрометирани места и липси в защитната бронировка при върха на буната, гласи обосновката към проекта.

С приемането на плана се дава зелена светлина на дейностите по брегоукрепване и брегозащита, които трябва да предпазят бреговата част от  ерозионни процеси.

Освен доизграждане планът предвижда буната да се свърже и с двете допълнителни крила – северно „Голям плаж“ и южно „Малък плаж“ в курорта.