Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Годишен отчет – 2015

Глава 1 – Обща информация
Приходите по ред на значимост към бюджета на организацията са както следва:  Изготвяне и изпълнение на проекти, дарения, предоставяне на услуги, наеми от имущество,  членски внос, мърчандайзинг (продажба на артикули). Част от приходите се генерират от финансовите отчисления от търговското дружество „ЗУНА“ ЕООД, собственост на ОЦОСУР, след приключване на финансовата година. Разходите са правят съобразно приетия финансов план (бюджет) и условията заложени от донорите в договорите за безвъзмездно финансиране.

Глава 2 – Проекти
През отчетната 2015 година, в изпълнение на своите цели, Сдружението е работило по изпълнението на три основни проекта и е предприело мерки по финансовото приключване на проект, чиито дейности са приключили към 31.12.2014г.

Проект: “Лист по лист”
Донор: Собствено финансиране. Проект „Лист по лист“, финансиран по програма „Еразъм +“, от Център за развитие на човешките ресурси с Договор № 2014-1-BG01-КА105-000196
Срок на изпълнение: текущ от началото на 2000г.
Проблем на фокус: Генерирането и третирането на отпадъци е един от най значимите проблеми, пред които е изправена съвременната цивилизация. Проблемът е значим за Варна не само заради действащите неефективни методи на управлението на отпадъците, а основно заради ниското ниво на работа с жителите на града.
Цел на проекта: Да се развие активно отношение на хората към намаляването и рециклирането на битовите отпадъци, генерирани в домовете им и на работните им места.
Целеви групи: Граждани; Бизнес компании; Образователни институции; Общински и Държавни структури; Медии; Доброволци.
Дейности:

 • Обучение и мотивиране на хората за екологосъбразното управление на отпадъците;
 • Ежеседмично извозване и предаване за рециклиране на събраната от офиси, домакинства и образователни институции хартия;
 • Набиране на средства за Фонд “Лист” за подкрепа и развитие на инициативи в полза на околната среда.

Резултати:

 • Събиране на хартия. През 2015 година, от общо 523 организации, фирми, учебни заведения и домакинства, 155 са били активни и са предали малко над 52 тона хартия за рециклиране. По този начин са спасени от изсичане 888 дървета за нуждите на хартиената индустрия.
 • През изтеклата 2015г. ОЦОСУР продължи започнатата през 2013г. в рамките на кампанията „Лист по лист“ инициатива за допълнително събиране на пластмасови отпадъци, алуминиеви опаковки, дребни метални отпадъци от офис консумативи. Дейностите продължават да са с проучвателен характер, за да се изучат навиците и отношението на хората към този тип, генерирани от тях отпадъци и да се изготвят адекватни схеми за ангажирането на възможно повече граждани.
 • Брой проведени активности: Поради намаляване на бюджета на кампанията с 50%, дейностите бяха значително редуцирани и фокусирани върху най-важните. През 2015г. не са организирани специални събития в рамките на отчетния период. Не са отпечатвани нови информационни материали. Текущите публикации, отразяващи кампания „Лист по лист“, бяха сведени до разпространяването им чрез информационния сайт на организацията Ecovarna.info, бюлетин „Лист“ (издаден в един брой) и ФБ страницата на организацията.
 • Финансово обезпечаване: Основните средства за издръжката на кампанията през 2015г. са от продажбата на дарената хартия и доброволен труд на екипа на кампанията. Допълнителен финансов и доброволчески ресурс беше осигурен чрез финансирането на проект „Лист по лист“,  по програма „Еразъм +“, от Център за развитие на човешките ресурси.  От януари да октомври по проекта като доброволец работеше Игнасио Коралес. От първи ноември към кампанията се присъедини като доброволец Марина Мигелез от Испания.

Проект: „Младежка Еко Академия 2015”
Донор: Община Варна
Срок на изпълнение: (от 01.07.2015 г.  – до 31.10.2015)
Партньори: Арт-школа „Дедал“; Бар „Мапаче“; 3К – АД
Цел на проекта: Основната цел на проект „Младежка академия за еко иновации” е да промени нагласата и интересите на младите хора в град Варна към екологосъобразния начин на живот, като им покаже, че могат да вплетат екологията в различни дейности от ежедневието си – работа, учене, домашни навици, социални дейности, без да се налага да бъдат професионални еколози. За постигането на тази цел, ОЦОСУР си постави няколко подцели:
Запознаване на участниците с атрактивни екологични практики, по начин, който да създаде у тях навици за прилагането на умения за опазване на околната среда в ежедневието в градски условия и в различни сектори;
Популяризиране на добри екологични практики в града, които са привнесени от местни бизнеси и организации;
Промотиране на основните области и дейности, които ОЦОСУР развива в насока опазване на околната среда и устойчиво развитие;
Популяризиране и представяне на еко иновации сред младите, в рамките на ЕМС-2017.

Целеви групи: 30 младежи от 15 до 30 години.

Дейности: Академията включва четири основни области (факултета) – Рециклиране, Здравословно и природосъобразно хранене, Строителство с естествени материали и Здравословна среда за живот в града. Всеки от циклите ще обхваща период от 4 седмици – по един етап всяка седмица. Цикълът на обучение за строителство с естествени материали, се проведе в Еко-лагер с. Езерец. В рамките на всяка тема бяха проведени четири дейности:

 • Рециклиране – 1) въведение в рециклирането и основни дейности за рециклиране; 2) посещение на градски център за рециклиране; 3) провеждане на работилница по изработване на рециклирана хартия; 4) Изготвяне от всеки участник на план за действие за въвеждането на повече практики за рециклиране в бизнеса или в домакинството си.
 • Здравословно и природосъобразно хранене – 1) въведение в подбора на здравословни и екологични продукти и начини за приготвяне на храна по екологичен и здравословен начин; 2) посещение на един ресторант и един магазин, приготвящи здравословна и екологична храна; 3) провеждане на работилница (Майсторски клас) за приготвяне на храна; 4) изготвяне от всеки участник на план за действие за въвеждането на повече практики за използване на здравословна храна в ежедневието.
 • Строителство с естествени материали – 1) теоретично въвеждане в работата с естествени материали; 2) запознаване с обекта и територията на Еко-лагер Езерец и извършваната до момента дейност там; 3) провеждане на работилница за работа с естествени материали за строителство; 4) изготвяне от всеки участник на план за действие по прилагането на  строителни практики с естествени материали при строителни или ремонтни дейности.
 • Здравословна среда за живот в града – 1) въведение в измерването и осигуряването на здравословна среда за живот в града; 2) посещение на различни градски зони – публична сграда, плаж, училище и т.н. и замерване на запрашеност, UV-лъчения и други параметри в тях; 3) практика за работа със специфична техника и инструменти за замерване качеството на живот в градска среда; 4) изготвяне на предписание (полезни съвети) от участниците, разкриващо полезни практики за младежите на Варна.

Резултати:

 • Популяризиране дейностите на ОЦОСУР чрез публикации в социалните мрежи: https://www.facebook.com/pecsd/; https://twitter.com/pecsd; http://ecovarna.info/novini/slnce-za-zdrave-no-s-myarka; http://ecovarna.info/predstoyashto/punkt-za-izmervane-na-uv-lchenieto; http://ecovarna.info/predstoyashto/mladezhka-akademiya-za-eko-inovacii-na-poseshchenie-vv-3k; http://ecovarna.info/predstoyashto/mladezhka-akademiya-za-eko-inovacii.
 • За времето на целия проект са регистрирани 36 броя преки участия. По този критерий можем да отчетем 120 % успеваемост.
 • В съответствие с правилата на Академията, осем от участниците получиха дипломи и сертификати в доказателство на това, че са придобили нови знания и са доказали практически възможности за използване на наученото.
 • 200 нови участника и общо над 1000 потребители на социалната онлайн медиа на ОЦОСУР са станали съпричастни с дейностите, които се явяват и лице на ЕМС Варна – Европейска Младежка Столица 2017.

       

Проект: В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския Съюз в България
    
Донор: Европейско икономическо пространство фонд за подкрепа на НПО – България 2008 – 2010

Срок на изпълнение: (от 01.11.2014 г.  до 30.04.2016)

Партньори: Организациите, членуващи в Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз /КУПФЕС/. Водещ партньор по проекта е Информационен и учебен център по екология.
Проектът продължава започнатата през 2005 г. и утвърдена пред годините работата на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейският съюз (КУПФЕС) по гражданския  мониторинг върху използването на фондовете на ЕС в  България.

Цел на проекта: Да се направи анализ на първия седемгодишен финансов период по използването на фондовете на ЕС от България, който да допринесе за отстраняване на съществуващи проблеми и включването на добри практики за следващия период.

Целеви групи: Административни структури, физически лица, социални и икономически субекти бенефициенти на Фондовете на Европейския съюз.
    
Дейности:

 • Провеждане на проучване „201 организации говорят за европейските фондове“. Дейността предвижда: Подготовка на методика на изследването. Изготвяне на специализирана анкетна карта. Избор и покана на 210 бенефициенти на европейски фондове за анкетиране. Контрактиране и обучение на анкетьори за провеждане на интервютата. Обобщаване и анализ на получените отговори. Публикуване на аналитичен текст и получените изводи на български и английски език на електронен носител.
 • Представяне на резултатите от проучването и интегрирането им в цялостния доклад за първия седемгодишен финансов период по използването на фондовете на ЕС от България
 • Участие в секретариата на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз /КУПФЕС/

Резултати:

 • Проучване „201 организации говорят за европейските фондове“.
 • Представяне на резултатите от проучването: Чрез проведени нарочни срещи със заинтересовани страни от областите Варна и Русе. Чрез две видео публикации в социалната мрежа YouTube. Участие в предаване на Българската национална телевизия (БНТ2)
 • Изготвяне на стратегия на КУПФЕС за работа през настоящия програмен период 2014- 2020.

    

Проект:  “RECOMMEND”
Донор:  ЕС програма INTERREG IVC., съфинансиране
Срок на изпълнение: (от 01.01.2013 г.  до 31.12.2014)

Партньори:  Областна управа на Долна Австрия; Воеводство Кужавско-Поморские (PL); Екопорт (CZ); Местна Енергийна Агенция Сподние Подравие (SI); Регионална Енергийна Агенция Тарту (EE); Провинция Асколи Пичено (IT); Британски Център за Развитие на Икономиката и Околната Среда (UK); Възможност Питербург (UK); Асоциация на Българските Чреноморски Общини (BG)

Цел на проекта:  Да насърчи еко-иновациите в партньорските региони. Да се разработят регионални планове за изпълнение (РПИ) във всички RECOMMEND региони.

Целеви групи: Бизнес структури.

Дейности:
Дейностите по проекта приключиха на 31.12.2014г. През 2015 г. остана да се верифицират отчетените разходи от последния шест месечен период на проекта и да бъдат изплатени (възстановени) балансовите плакания.

Резултати:

 • Финалният отчет беше приет от Управляващия орган на програмата.
 • Балансово плащане. В рамките на процедурата по балансово плащане ОЦОСУР получи средства по верифицираните разходи от Управляващия орган на програмата. По отношение на полученото национално финансиране ОЦОСУР върна неусвоените финансови средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в качеството си на Национално звено за контакт по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС 2007 – 2013 г.

 

Глава 3 – Инициативи
Фонд  „Лист“ – Фондът е създаден през  2000г. Той е част от Обществената инициатива „Лист по лист“. Неговата цел е да подпомага реализирането на идеи за опазването на околната среда, предложени от участници в инициативата. Годишните постъпления се формират на база на годишните отчисления от приходите на продадена хартия за рециклиране в размер на 30%. През 2015г. във фонда са постъпили малко над 1500 лева. През изтеклата година фондът подкрепи:

 •     Традиционното почистване на плаж по повод честването на 31 октомври „Ден на Черно море“;  
 •     Сумите отпуснати за финансиране на дефицита по текущите плащания по проект “RECOMMEND” бяха възстановени през 2015г. в пълен размер.
 •      Разходите по пътуването двама представителя на ОЦОСУР, за обучение в Еколагера в село Brustuorasa, Румъния на тема  „Направа на слънчеви колектори; Слънчеви сушилни за плодове; Изработване на екочанти; Компостни тоалетни; Избор на качествени Енергоспестяващи осветителни системи.

Фонд  „Правна помощ“  – През 2014 г. по инициатива на адв. Александър Асенов беше сформиран фонд „Правна помощ“. Целта е да се предоставя правна помощ за граждани и НПО, които не могат да си позволят платени юридически услуги в защитата на възникнали екологични казуси. Втората цел на фонда е да подкрепя предоставянето на юридическа експертиза при изготвянето на становища по различни законопроекти и при воденето на граждански дела. Фондът е учреден с еднократно дарение от 100 лева. Дарител е  адв. Александър Асенов. През изтеклата година фондът активно подпомагаше Неформалната гражданска група „Не на инсинератора в гр. Каспичан“. Групата продължава да води съдебни дела от 2013г. срещу допуснатите нередности в процедурата по ОВОС, изготвена от инвеститора на Инсинератор за болнични отпадъци.

Гражданска еко-лаборатория  – Създадена по идея д-р Димчо Томов и Тодор Славов през 2014г. Целта е предоставяне на услуги за алтернативно замерване на параметри на околната и техногенната среда, които имат влияние върху здравето и работоспособността на хората. Данните от извършваните измерванията имат консултативен характер и подпомагат гражданите във вземането на информирани решения. През 2015г. еко-лаборатория беше част от проекта „Младежка академия за еко иновации” и участва в поредица от тестове за влиянието на излъчванията на GSM клетките на мобилните оператори върху офиси и домакинства. Бяха закупени два уреда за замерване на Електромагнитни полета.

От юли до септември лабораторията предоставяше посредством ФБ страницата си текущи данни от провежданите измервания  на нивото на приземното UV-лъчение и оценката му съгласно Глобалния слънчев UV-индекс по СЗО. На 13 септември 2015 година, под мотото „Слънце за здраве, но с мярка“ на входа на Морската градина, експерти от лабораторията и членове на ОЦОСУР, в продължение на два часа предоставяха информация за: нивото на приземното UV-лъчение и оценката му съгласно Глобалния слънчев UV-индекс по СЗО; За ползите и вредите от UV-лъченията. В рамките на акцията 33-ма души провериха своите очила. 84,8 % от гражданите бяха с очила предоставящи добра UV-защита.

Във връзка с разразилата на 2 юли Фейсбук-истерия за предстоящо радиоактивно замърсяване във Варна в следствие пожара около Чернобилската АЕЦ, Гражданската еколаборатория започна od предоставя данни от собствени измервания на гама-фона във Варна. Замерванията (три пъти на ден) и предоставянето на информация за нивата на гама фона продължиха до овладяване на пожара и изчезване на заплахата. За целия период не бяха измерени стойности над рамките на обичайният за Варна гама-фон (0,08-0,09 μSv/h).

Гражданския форум „Конференция по демокрация“ – На 28 февруари 2015 се проведе първото издание на „Конференция за демокрация“. Свикването на форум е по идея и с финансовото обезпечаване на арх. Калина Митева член на ОЦОСУР.  Конференцията продължи два дни. Участие взеха над тридесет активни граждани и представители на граждански организации от Варна, Добрич и Шумен.
    
Глава 4 – Услуги

Библиотечен фонд – съдържа 464 заглавия на български (275 бр.) и английски език (189 бр.). Всички събрани заглавия са предоставени от дарители. Те свободно се предоставят на заинтересовани граждани, студенти и ученици. През 2015г. бяха заети 5 книги. Библиотеката се е използвала от участници в Еко-академията и учители от детска градина. През изтеклата година продължава дигитализацията на изданията – продукция на ОЦОСУР, и тяхното качване в онлайн платформата Електронна библиотека – http://issuu.com/pecsd/

Екологичен видео център – разполага със 76 броя касети с над 150 заглавия. През 2015г.  колекцията се обогати със заглавие собствено производство (на електронен носител).

www.ecovarna.info – Основен информационен източник. През 2014г. частично беше завършена реконструкцията на сайта и пусната в действие. През 2015г. продължи обновяването на сайта по секции, но паради липса на ресурс доста от тях все още не са попълнени. Регулярно се обновяват секциите „Новини“ и „Предстоящо“. Тенденцията за спад на посещаемостта с 80% продължава. 

В-к „Лист“ – формата на вестника е обзор на определен период от време. През 2015 поради намаления бюджет беше отпечатан един брой в тираж от 500 копия. В него бяха публикувани обобщаващи материали, отразяващи текущите дейности на организацията.

Фейсбук (страница и група), Ютуб, Туитър – Инструменти за популяризиране на ОЦОСУР и привличане на симпатизанти за нашите каузи, се поддържат на доброволен принцип от членове на организацията. През 2015 ФБ страницата премина хилядния си абонат.

Глава 5 – Участие в мрежи и коалиции
 КУПФЕС (Коалиция за устойчиво ползване на Европейските фондове в България)  е партньорска мрежа на НПО от различни сфери. Създадена е през 2005г. и има неформален статут. Управлява се от Секретариат от представители на партньорите в коалицията на доброволен принцип. Политика на коалицията по отношение на реализиране на проекти е те всеки път да се управляват от различна организация-член на ротационен принцип. През 2009 – 2010г. ОЦОСУР беше водеща организация.  До 2014г. коалицията издаде два междинни доклада, отразяващи напредъка при използването на фондовете на ЕС.  През 2015г коалицията издаде доклад-обобщение на първия седемгодишен финансов период по използването на фондовете на ЕС от България. Коалицията подържа и пряка и интензивна комуникация с Европейската комисия, депутати от  ЕП и ОЛАФ. Много от представителите на коалицията участват в Комитетите за  наблюдение, работни групи по програмирането и др.

Блулинк – информационна мрежа – ОЦОСУР е сред организациите-учредители на мрежата. Поради преструктуриране на дейностите в Блулинк (намаляване ролята й на координатор на проекти и увеличаване на информационната роля), ОЦОСУР също преструктурира своята роля от ко-партньор в изпълнението на проекти към регионално звено за разпространение на текуща информацията.

Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) – Поради преструктуриране на дейностите и тяхното финансиране, се обезличи ролята на посредническите звена като ОЦОСУР. Поради тази причина ОЦОСУР престана формално да изпълнява задачи към мрежата.

СПАРЕ – училищна мрежа за енергия, климат и околна среда. Поради липса на финансиране тази мрежа не разви нови активности през отчетния период.

Млади идеи за Европа – Финансирането от фондация BOSH приключи през 2014г. Поради липса на финансиране тази мрежа не разви нови активности през отчетния период. ОЦОСУР придоби безвъзмездно методологията на обученията и съпътстващата я информация, които остават в резерв за бъдещи инициативи.
    

Глава 6 – Административно управление, човешки ресурси и развитие.

Общо събрание – Членовете на ОС на ОЦОСУР се събраха на два пъти през 2015г. През месец април на официално годишно Общо събрание. На него бяха приети отчетните документи за 2014г. и Оперативния план за 2015г.  През месец декември се състоя неформална среща на която бяха разгледани въпросите със текущото състояние на ОЦОСУР и работния вариант на Оперативния план за 2015г.

Управителен съвет – През 2015 УС на ОЦОСУР работи в състав Илиян Илиев, Мариана Панчева, Нора Стефанова. През изтеклата година бяха проведени общо четири регулярни заседания, по едно на всяко тримесечие. Текущите въпроси, които не изискваха специална санкция на УС бяха разглеждани онлайн и одобрявани с единодушие.

Онлайн управителен съвет – Основните административни документи са качени на онлайн платформа Dropbox и са на разположение на членовете на Управителния съвет от 2014г. През 2015г текущо бяха обновявани документите с изтекъл срок.

Програма за работа с доброволци – През 2015г. ОЦОСУР продължи да развива доброволческата си програма въз основа на приетата по програма  “еразъм +”, Дейност 2 Европейска доброволческа служба /ЕДС/

 • ОЦОСУР като домакинстваща организация – През 2015г. продължихме партньорството си със организацията Association Ser Joven от гр. Сантандер (Испания), като подготвихме, кандидатствахме и получихме финансиране за проект „Лист по лист“. В следствие на което, от месец ноември в ОЦОСУР работи доброволеца Марина Мигелез.   
 • ОЦОСУР като изпращаща организация – През 2015 година изпратихме доброволеца Катерина Талева във базираната в Бюксел (Белгия) организация „International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM EU Group“ където тя реализира своята служба. Заминаването се осъществи след спечелването от  IFOAM EU Group проект No. 2014-3-BE05-KA105-000709. ОЦОСУР като изпращаща организация изпълни ангажиментите си по организиране на обучение (pre-departure training)  на 16.04.2015г. и целогодишно при необходимост и беше оказвана подкрепа. Проектът ще завърши в началото на 2016 г. и тогава се очаква да бъдат направени и балансовите плащания.

    Обучения на екипа – На 17.08.2015г. двама представителя на ОЦОСУР участваха в Еколагера в село Brustuorasa, Румъния. Заедно с други 17 представители от 9 държави (Босна и Херцеговина, Дания,Германия, Украйна, Румъния и Русия) те обмениха опит и знания по: направа на слънчеви колектори; слънчеви сушилни за плодове; направа на екочанти; компостни тоалетни и енергоспестяващи осветителни системи. Разходите по престоя бяха поети от организаторите. Разходите по пътуването бяха за сметка на ОЦОСУР.