Спасители на книги

Спасители на книги

Да дадем втори шанс на книгата.

Предизвикателството 

В хода на дългогодишната рециклираща инициатива „Лист по лист” от  отпадъчните потоци се откриват и могат да бъдат извлечени  книги, които имат голяма интелектуална стойност и не заслужават да попадат в общата отпадъчна маса предназначена за  претопяване на хартията.  В повечето случаи тези книги са в лошо състояние, но могат да бъдат използвани повторно, като  се налага да бъдат реставрирани и ремонтирани. Друга група, явяващи се книги с висока антикварна и художествена стойност, могат да бъдат съхранени, чрез тяхното ксерографско или фотографско възпроизвеждане, както и чрез дигитализиране.

Дейности 

Дейностите  по извличане, възстановяване и съхраняване на книгите ще допринесат за опазването на околната среда чрез намаляване на количеството на отпадъчните потоци от хартия, както и спестяване на  материални ресурси и енергия. Интелектуалния продукт от използването на тези книги надвишава значително тяхната стойност, като отпадъчна хартия. Предвидените дейности  прилагат висшите приоритети на  йерархията на управление на отпадъците - предотвратяване  и подготовка за повторна употреба съгласно чл.4, ал.1, б. „а” и „б” от Директива 2008/98/ЕО на ЕП и СЕС относно отпадъците, като и чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО.

През времетраенето на проекта ще се извършва извличането на книги от отпадъчния поток, като паралелно ще се провеждат дейностите свързани с реставрацията ремонта и възпроизвеждането на извлечените книги. В края на проекта  реализирания продукт ще бъде  подреден и индексира и ще бъде предоставен в обществен достъп.За гарантиране на  устойчивостта дейността ще продължи и след приключването на проекта, а резултатите ще се мултиплицират.

За реализирането на дейностите по проекта освен  субсидията в размер на 200 лв., предоставена от ЕС „За земята“. ще се ползват допълнително собствени средства на организацията, частично технически ресурси на организацията, както и  доброволен труд.

Резултати 

Спасяването на голям брой книги ще доведе до тяхното повторно използване, както  в рамките на организацията, така и за ползване от  други обществени организации институции и граждани и  чрез предоставяне на публичнодостъпни библиотеки.

Чрез възстановяването и съхраняването на книгите, ще се даде възможност те да бъдат използвани пряко и непосредствено от широк кръг потребители, като устойчивостта на резултатите  ще се прояви  в използването на тези книги и след приключването на проекта, а чрез дигитализирането този ефект ще се мултиплицира.

Партньори