RECOMMEND_002

RECOMMEND

Зелено управление -> Зелени иновации -> Зелени Региони -> Зелени иновации -> Зелено управлениеKujawsko-Pomorskie Voivodeship (PL)

Предизвикателството 

ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ -> ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ Това е основната тема на проект RECOMMEND към програма INTERREG IVC. Предприятията, които се грижат за своята местна околна среда, са по-склонни и да развиват еко-иновативни продукти. Въз основа на тази визия RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните власти информация относно инструментите за подпомагане на предприятията, които насърчават еко- управлението и еко-иновациите. RECOMMEND е проект по INTERREG IVC, започващ от 1 януари 2012 до 31 декември 2014 г. и е съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Водещ партньор е Областна управа на Долна Австрия, Отдел Околна среда и енергийна икономика (AT). ЗЕЛЕНИ РЕГИОНИ Консорциумът по проект RECOMMEND се състои от девет партньори от 8 държави-членки на ЕС. Партньорите представляват добра комбинация от региони с различни нива на регионална подкрепа в насока еко-управление и еко-иновации.

Партньорите са решили да разработят този проект, тъй като предлага възможност на всички региони за подобряване на екологичната ефективност сред техните бизнеси на местно ниво. Само подходът на обединение и международно сътрудничество ще помогне да се постигне целта на ЕС за промените в околната среда в световен мащаб. ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ -> ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ Проектът RECOMMEND има за цел да насърчи еко-иновациите в партньорските региони. Затова партньорите по проекта ще проведат няколко пилотни дейности, за да се подкрепи развитието на еко-иновациите. Освен това, всички RECOMMEND партньори ще разработят регионални планове за изпълнение (РПИ). Всеки РПИ ще опише готов за въвеждане политически инструмент за насърчаване на еко-управлението и / или еко-иновациите в съответните региони.

Всеки РПИ ще включва също така и политическата ангажираност на съответните регионални и национални заинтересовани страни за изпълнението на описаните политически инструменти. Партньорството в рмаките на RECOMMEND ще формулира препоръки относно политиката на регионално, национално и транснационално равнище за подпомагане на еко-управлението и еко-иновациите в европейските региони.

Дейности 

ФАЗА 1: АНАЛИЗ НА УСПЕШНИ РЕГИОНИ Международен преглед на успешни региони и обсъждане с експерти на специфичните цели за установяване на „рамки за еко-иновации и еко-управление” в местната политика.

ФАЗА 2: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ Заинтересовани страни на регионално и национално ниво ще рзаработят конкретни проектни идеи за прилагане на регионално ниво.

ФАЗА 3: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ИНСТРУМЕНТИ Тематични работни групи с помощта на външни експерти ще разработят нови инструменти за насърчаване на еко-управление.

ФАЗА 4: ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ Ще бъдат разработени и приложени три пилотни дейности, за да се тестват нови методологии. Техният основен фокус ще бъде поставен върху създаването на регионални рамки за асърчаване на еко-иновациите. Практически мисии ще стартират различни процеси на учене и развитие за всички партньори по проекта.

ФАЗА 5: ПОДГОТОВКА НА РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РПИ ще обобщят и адаптират опита от пилотните дейности към специфичните изисквания на партньорските региони. Всички партньори вече са нагажирани с устойчивото изпълнение на тези планове в регионалните икономики. Процесът на подготовка ще служи и като кампания за повишаване на осведомеността и щеи приключи с официалното подписване на Регионалните Планове за зпълнение.

Резултати 

Увеличаване на броя на малките и средни предприятия използващи еко-иновациите в своите производствени процеси. Увеличаване броя малките и средни предприятия, общини, на продукти резултат от въведени екоиновативни технологии. Внедряване на финансов механизъм "Ековаучер" за стимулиране използването на еко-иновациите