Провеждане на Общо събрание

Местоположение: 
Варна, ул. "Сава Радулов" 14 (партер)
Кога: 
събота 02/06/2018 -
10:00 to 14:00

Управителен съвет на сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”-Варна, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет с протокол от 30.04.2018г. свиква общо събрание на 02.06.2018г. (събота) от 10:00 часа в офиса на сдружението, Варна ул. “Сава Радулов” 14, (партер), при следният дневен ред:

§1. Приемане на Годишния отчет на УС за 2017; 

§2. Освобождаване на УС за период 2013-2017 от изпълнение на чл.27/16/ от Устава на Сдружението;

§3. Промени в устава;

§4. Избор на УС;

§5. Приемане на план и бюджет за 2018;

§6. Приемане освобождаване на членове

§7. Разни

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден от 11:00 часа, на същото място и при същият дневен ред.