Бързо меню

новини

За ОЦОСУР

КОЙ СМЕ НИЕ ?

Публикувано на 2008/03/20 в категория За ОЦОСУР

Мисия

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /О.Ц.О.С.У.Р./ е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда”, чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Цели

Да разработват резултатни средства за отстраняване на нанесени вреди на околната среда, както и за предотвратяване на бъдещото и увреждане.

Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията в областта на опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото.

Статут

О.Ц.О.С.У.Р. е сдружение на физически лица за осъществяване на общественополезна дейност е регистрирана по ЗЮЛНЦ с решение № 2625 от 22.10.1996 г.Вписан е в регистъра на сдруженията с нестопанска цел под партиден № 40 том 9 стр.186по ф.д. №2625/1996 г., ЕФН 0396026251. На основание чл.43, ал.3 от ЗЮЛНЦ е вписано в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, под № 20021128008. Притежава: Булстат:103093733, Данъчен №: 1035113661.

Структура на ОЦОСУР

ОЦОСУР е сдружение с членска маса. Към настоящият момент тя наброяваше десет члена, формиращи Общо събрание на сдружението. Оперативната дейност се ръководи от управителен съвет от трима човека. Организацията е отворена структура, в която член може да бъде всеки, който е приел мисията и е платил месечния членски внос. Членството в ОЦОСУР дава право на глас при вземане на решения. Всеки, който иска да работи за изпълнение мисията на сдружението, но не желае да се ангажира в управлението, може да сътрудничи като доброволец по различните проекти.  Основният документ рагламентиращ работата в организацията е нейния устав.

Направления и Дейности

Проблемите, които ангажират усилията на ОЦОСУР са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, борба с глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование, ресурсен център.

Участие в мрежи Партньорства

Учредител на БЛУЛИНК – Информационна мрежа на българските природозащитни НПО

Коалиция “България зона свободна от ГМО”

Share
текущи акции
Резултати от кампаниятаЗапиши се за участие!Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз в БългарияSF TeamКоалиция-България-зона свободна от ГМОРезултати от кампанията