Стани член

Членството в ОЦОСУР е доброволно и индивидуално.

Членове на ОЦОСУР могат да бъдат всички приели мисията на организацията.

Членството възниква чрез свободно изразена воля на кандидата с молба в писмен вид, до ОС на ОЦОСУР.

Не могат да бъдат членове на организацията хора, членуващи в обществени организации и партии, чиито цели и дейности противоречат на тези на ОЦОСУР и законодателството в страната.

Всеки член има право:

  • Да участва в управлението на ОЦОСУР.
  • Да бъде информиран за дейността на ОЦОСУР
  • Да избира и да бъде избиран в управленските органи на сдружението
  • Да оспорва решенията на органите на ОЦОСУР, когато те са взети в противоречие със Закона, устава или предходно решение на ОС.
  • Да ползва имуществото на сдружението при извършване на дейности водещи до изпълнението на мисията и целите на ОЦОСУР. Реда за ползване на имуществото се изготвя от УС съобразно развиващите се приоритети.

Всеки член е длъжендължен:

  • Да спазва устава и решенията на ОС.
  • Да заплаща месечен членски внос, определен с решение на общото събрание.
  • Да участва в текущите дейности на ОЦОСУР.

За задълженията на сдружението, членът отговаря до размерът на сумата равна на едногодишният му членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на ОЦОСУР.

Членските права и задължения с изключение на имуществените са строго индивидуални и не могат да бъдат прехвърлени на друг.