(ОЦОСУР) стана официален партньор по проект RECOMMEND

проект RECOMMEND

Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво развитие (ОЦОСУР) стана официален партньор по проект RECOMMEND, с финансовата пдокрепа на програма INTERREG IVC. Целта на проекта е да осигури на предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране на нови екологични мерки в бизнес сектора, както и да представи добри практики за икономически ползи при прилагането на екологични мерки в малките и средни предприятия. Заедно с Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) –партньор по проекта, до края на 2014 година ще бъде разработено предложение за общински план за изпълнение, предлагащ подобряване на местните екологични политики на Община Варна и стимулиране на малкия и среден бизнес да прилага тези политики на практика. В проекта са предвидени серия от срещи с представители на бизнеса, които да споделят своите нужди и виждания за прилагането на зелени практики в дейността си и подкрепата, която очакват да получат от страна на местната власт, за да се чувстват стимулирани и мотивирани да следват „зелената линия”. Тези срещи ще бъдат организирани от ОЦОСУР и АБЧО ще бъдат публични и отворени, така че всяка фирма, която има визия и конкретни предложения за стимулиране на екологичните мерки в бизнеса от местната власт може да заповяда и да сподели своето мнение.

RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC, който се реализира в периода 01.01.2012 – 31.12.2014. RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните
власти информация за инструменти и схеми за финансиране за нови екологични мерки в бизнес сектора.